Treballs verticals a Barcelona

 
Un altre dels nostres àmbits d’intervenció és el consistent en treballs verticals a Barcelona.

Realitzem tot tipus d’intervencions que els requereixin, sempre emprant els equips de protecció individual requerits (EPIS), els equips de treball necessaris per a la intervenció a realitzar, línies de vida, ancoratges etc.

Realitzem treballs verticals a Barcelona consistents en:

 • Passar canalitzacions per a canonades frigorífiques d’aire condicionat des del teu domicili fins a la coberta de l’edifici. Per a això normalment fem servir canaleta UNEX blanca, tub PVC o canal metàl·lica segons es requereixi.
 • Realitzar nous muntants de gas comunitaris, col·locació d’IRC (instal·lació receptora comunitària) per façana pintant el tub, i un cop col·locada la bateria de gas a la coberta de l’edifici, vam realitzar totes les IRIS (instal·lacions receptores individuals) fins a cadascuna de les vivendes , col·locant claus de tall individuals.
 • Substitució de baixants antics per nous baixants de PVC de diàmetre adequat a les necessitats
 • Instal·lació de tubs d’extracció de fums per a cuines i banys emprant per a això normalment tub helicoïdal de xapa, comportes anti retorn i barretí giratori.
 • Instal·lacions elèctriques comunitàries quan les derivacions individuals transcorren per patinells interiors, realitzant passos per col·locar caixes de derivacions amb fusibles en la part interior de l’edifici.
 • Instal·lacions comunitàries d’aigua amb tub multicapa, des de la bateria situada en planta baixa d’l’edifici, fins a cada un dels habitatges, transcorrent la instal·lació per pati interior.
 
En cas d’estar interessat a realitzar una instal·lació que requereixi de treballs verticals a Barcelona no dubtis a contactar-nos, t’assessorarem i farem un pressupost sense compromís.
 
 • Canalitzacions aire condocionat

 • Muntants de gas

 • Baixants

 • Tubs d’extracció

 • Instal·lació elèctrica

 • Canalització d’aigua

Galeria d’imatges treballs verticals