Enquesta

Nom (opcional) Puntuï de l'1 al 5 la qualitat de l'atenció rebuda per part del nostre personal, sent 1 qualitat molt dolenta i sent 5 qualitat òptima.
Edat Valori vostè el temps d'espera des que es va posar en contacte amb nosaltres fins que se li va realitzar el servei.
Sexe Considera vostè que la relació qualitat - preu és l'adequada?
Triï el camp en què estigui comprès el servei realitzat per J.A.G. Alcaide

Altres serveis:
Qualifiqui de l'1 al 5 el seu grau de satisfacció amb el servei rebut per part de J.A.G. Alcaide, sent 1 insatisfacció i 5 molta satisfacció.
Puntuï de l'1 al 5 la qualitat del servei realitzat pel nostre operari en el lloc requerit, sent 1 un molt mal servei i 5 un servei òptim.
Qualsevol altra observació o suggeriment que vulgui afegir el pot fer a continuació: