INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Privacitat s’ha establert d’acord i queda regulada pel Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, «RGPD»), i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals (en endavant, «LOPDGDD«).

Aquesta política de privacitat és aplicable a diferents col·lectius de persones en relació amb els quals s’obtenen i es tracten les seves dades personals (en endavant, “l’interessat” o “els interessats”) per part de JAG Alcaide SL en la seva activitat professional d’instal·lacions i reparacions d’aigua, gas, electricitat, aire condicionat i calefacció (en endavant, “el responsable”) i no només als visitants del web jagalcaide.com (en endavant, “el web”). Per aquest motiu aquesta política de privacitat s’estructuri en dos apartats: informació de general a qualsevol col·lectiu de persones interessades  i informacions específiques que divergeixen segons el  col·lectiu .

La informació general aplicable a tots els col·lectius es refereix a la identificació de l’Responsable, la marca comercial, el Delegat de Protecció de Dades, la descripció dels col·lectius d’interessats, les transferències internacionals i els drets dels interessats.

La informació específica segons el col·lectiu d’interessats  es refereix a les dades tractades, les finali tats de l’tractament i la base legal que el legitima, el període de conservació de les dades i la cessió de dades a tercers.

Els diferents col·lectius d’interessats  inclosos en aquest document són: usuaris del web, interessats  en l’activitat  de l’Responsable, subscriptors a la newsletter i altres destinataris de comunicacions comercials, seguidors en xarxes socials, clients, proveïdors i contactes professionals . Podeu consultar la definició de cada col·lectiu aquí .

Es prega a l’usuari que llegeixi atentament tota la informació comuna, així com la informació específica que correspongui al seu perfil d’usuari, les quals s’indexen a continuació:

Avís important: En els casos en què la base legal de l’tractament de les dades és el consentiment de l’interessat, s’entén que aquest consentiment s’atorga en els termes i condicions indicats tant en l’apartat d’informació general d’aquest document com en l’apartat concret d’informació específica del col·lectiu a què pertany la persona interessada.

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Identificació de l’Responsable
1.2. Delegat de Protecció de Dades
1.3. Descripció dels col·lectiu s de interessats
1.4. Descripció de les categories de dades tractades
1.5. Comunicació de dades a tercers
1.6. Transferències internacionals
1.7. Drets dels interessats

2. INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL COL·LECTIU D’INTERESSATS

2.1. Usuaris de la web
2.2. Interessats en l’activitat de l’Responsable
2.3. Subscriptors a la  newsletter  i altres destinataris de comunicacions comercials
2.4. Seguidors en xarxes socialsv
2.5. Clients
2.6. Proveïdors
2.7. Contactes professionals

1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1. Identitat i dades de contacte de l’responsable de l’tractament

Identitat: J.A.G. Alcaide S.L.
Direcció: Calle Torrent de L’olla, 129 – BJ, Barcelona 08012
Correu electrònic: info@jagalcaide.com
Telèfon: 93 218 58 47

1.2. Delegat de Protecció de Dades

El responsable de l’tractament no disposa de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, «RGPD»), i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, «LOPDGDD«).

1.3. Descripció dels col·lectius d’interessats

El Responsable tracta dades personals de persones físiques dels col·lectius indicats a continuació quan actuen en nom i interès propi, així com de persones físiques que actuen en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques (normalment, per treballar per a elles).

Clients Persones físiques o jurídiques que mantenen una relació contractual amb el Responsable o han iniciat el procediment de contractació. A efectes de la present política de privacitat queden incloses en aquesta categoria les persones sol·licitants de pressupostos així com els denominats clients indirectes (veure definició en l’apartat 2.5)
Proveïdors Persones físiques o jurídiques a qui el Responsable adquireix béns o contracta prestació de serveis, ha iniciat el procediment de contractació amb elles o considera que el podrà fer en un futur.
Contactes professionals Persones físiques que mantenen contacte amb el Responsable per tenir un interès, aquelles o aquest, en l’activitat de l’altra part amb finalitat merament professional.
Col·laboradors Persones físiques o jurídiques que col·laboren amb el Responsable en la prestació dels seus serveis i que normalment tenen, en relació amb els interessats dels quals el Responsable tracta dades, la condició de Encarregats de el tractament. En determinades ocasions, de les que els interessats afectats seran prèviament informats, els col·laboradors poden tenir la condició de Responsables o Corresponsables de l’tractament per ser cessionaris de les dades.
Usuaris i grups d’interès Persones físiques o jurídiques que visiten aquesta web i / o estan interessades en l’activitat professional i / o docent del Responsable i mantenen contacte amb ella per qualsevol mitjà de comunicació, incloses aquelles persones que utilitzen el formulari de contacte d’aquesta web. Persones que es fan “seguidors” de l’perfil de l’Responsable a les xarxes socials.
Destinataris de comunicacions comercials Persones interessades a rebre butlletins informatius ( newsletter ), ofertes de serveis o comunicacions comercials similars per part de l’Responsable i que, quan així ho requereix la Llei, han autoritzat prèviament l’enviament d’aquestes comunicacions. .
1.4. Descripció de les categories de dades tractades

Les dades personals tractades pel responsable es poden classificar en les següents categories:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms i, eventualment, DNI o un altre document oficial d’identificació
 • Dades de contacte: adreça postal i electrònica, telèfon i fax.
 • Dades laborals o professionals: càrrec ocupat en la corresponent empresa o informació sobre l’activitat comercial o professional desenvolupada i / o direcció de l’corresponent lloc web.
 • Dades financeres i d’assegurances: entitat bancària i número de compte corrent on es realitzen o de què procedeixen pagaments realitzats en el marc d’una relació contractual existent entre l’interessat i el Responsable, i les dades relatives a tot tipus d’assegurances que siguin d’aplicació a la relació contractual esmentada.
 • Dades específiques objecte de la prestació de serveis o venda de productes per part de l’Responsable: cualquier tipo de dato que sea necesario para la prestación de los servicios contratados o la entrega de los productos adquiridos  por el interesado o la tercera persona física o jurídica a quien este representa , como, por ejemplo, la dirección postal en la que se debe prestar el servicio o entregar el producto, las características del inmueble, el número de ocupantes y cualesquiera otros datos necesarios o convenientes para determinar adecuadamente las necesidades del cliente.
 • Imatges: fotografies, dibuixos o vídeos en què apareix l’interessat sol o conjuntament amb altres persones.
 • Dades relatives a xarxes socials: nom d’usuari en xarxes socials i dades publicades pel propi interessat en aquestes xarxes.
1.5. Comunicació de dades a tercers

Les dades podran ser comunicades a tercers que, per a cada col·lectiu d’interessats, s’indiquen en la informació específica de cada col·lectiu que es descriu en l’apartat 2 d’aquesta política de privacitat.

A més, i per a tots els col·lectius d’interessats, les dades podran comunicar-se en els següents supòsits:

(a)     En cas que hi hagi una obligació legal en aquest sentit, les dades podran ser comunicades a Administracions públiques i / o cossos i forces de seguretat.

(b)     En cas d’exercici o defensa per part de l’Responsable de drets o d’accions judicials, les dades podran ser comunicades a advocats, procuradors, jutjats, tribunals, notaris, perits i / o cossos i forces de seguretat que puguin intervenir en el corresponent procediment.

S’informa als interessats que el Responsable té contractats amb tercers la prestació de determinats serveis que requereixen el tractament de les dades personals de la qual és responsable, amb els quals s’ha formalitzat el corresponent contracte d’Encarregat de el tractament. Entre d’altres, s’han contractat servei d’allotjament web, servei de correu electrònic, serveis de missatgeria, gestió comptable i fiscal de l’activitat professional de l’Responsable, i serveis de col·laboradors professionals.

1.6. Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades personals no comporta la seva transferència a països o organitzacions internacionals no integrants de la Unió Europea, excepte per obligació legal.

1.7. Drets d’l’interessat

Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els següents drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal són sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i a l’abast de l’tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractades.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan siguin inadequades o excessives per a la finalitat de l’tractament, es revoqui el consentiment atorgat o hi hagi un tractament il·lícit dels mateixos, i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat de l’tractament legalment previstos com a excepcions a el dret de supressió.
 • Dret d’oposició: permet que l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedeixi que es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat d’oposar-se, en tot moment, a el tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació de l’tractament: permet que l’interessat pot reclamar, en determinats supòsits, la limitació de l’tractament a les operacions de conservació de les dades ia aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, l’exercici o defensa reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques, o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades: permet demanar que les dades tractades de manera automatitzada i en virtut de l’consentiment de l’interessat, li siguin lliurats en format digital o bé directament transmetre a un tercer responsable de l’tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per a l’interessat o l’afecti significativament de manera similar, i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable de l’tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable a l’responsable de l’tractament o hi hagi el consentiment explícit de la persona interessada.
 • Dret a revocar el consentiment donat a el tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

 • Carta postal enviada a l’atenció  de J.A.G. Alcaide S.L. a l’adreça Carrer Torrent de L’olla, 129 – BJ, Barcelona 08012
 • Correu electrònic enviat a l’adreça: info@jagalcaide.com

Es prega indicar de forma clara, a la carta o en l’assumpte de l’correu electrònic, l’esment «EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS».

S’informa que el responsable de l’tractament disposa de formularis model de sol·licitud dels diferent drets a disposició dels interessats, que poden sol·licitar-los per qualsevol dels dos mitjans previstos per a l’exercici de drets o bé telefònicament i indicant una adreça postal o un correu electrònic on poder remetre’ls. L’ús d’aquests formularis no és obligatori.

Així mateix, l’interessat pot, de manera voluntària, fer servir els formularis d’exercici dels diferents drets publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es poden descarregar a la següent adreça

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En tot cas, l’interessat haurà d’adjuntar a l’escrit d’exercici de el dret corresponent còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document oficial d’identificació, o bé, en cas d’exercici de el dret per correu electrònic, podrà optar per signar digitalment el citat escrit mitjançant qualsevol signatura electrònica que pugui ser verificada per part de l’Responsable.

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideren que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid, que disposa d’un servei de presentació telemàtica de denúncies a la seva seu electrònica, a la qual pot tenir accés a través de la seva pàgina web:

https://www.aepd.es/

2. INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL COL·LECTIU A QUAL PERTANY L’INTERESSAT
2.1. Usuaris de la web

Dels visitants del web es recopilen dades mitjançant la instal·lació de diverses  galetes  al  maquinari  emprat per navegar.

La tipologia d’  galetes  d’aquest web, la seva procedència, la necessitat o no de consentiment previ per part de l’usuari perquè s’instal·lin, la manera de rebutjar la seva instal·lació, les finalitats de cada  galeta , la seva caducitat i altres aspectes del seu funcionament i de l’ tractament de dades que es deriva d’elles, consten detallats en la  Política de  galetes  d’aquest web.

El rebuig per part de l’visitant de totes o de part de les  galetes  que fem servir pot limitar algunes de les funcionalitats del web (com, per exemple, l’ús de l’formulari de contacte) i / o generar errors i fallades en la navegació.

En cas d’emprar el formulari de contacte existent a la web o de subscriure a la nostra  newsletter , consulteu així mateix els apartats 2.2. (Interessats  en l’activitat de l’Responsable) o 2.3. (Subscriptors a la newslette r i altres destinataris de comunicacions comercials), respectivament.

En el cas d’emprar el formulari de sol·licitud de pressupost existent al web consulti així mateix l’apartat 2.5 (clients).

2.2. Interessats en l’activitat del Responsable

El responsable captarà i tractarà dades d’aquelles persones que es posin en contacte amb ella mitjançant el formulari de contacte del web, l’enviament de correu postal o electrònic, l’ús de sistemes de missatgeria instantània digital o per mitjà de xarxes socials, o de forma verbal mitjançant conversa telefònica o entrevista personal.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar :

Les dades mínimes que se sol·licitaran per admetre la comunicació d’un interessat serà el nom i el cognom, l’adreça de correu electrònic o, segons el mitjà de comunicació emprat, l’adreça postal, el nom d’usuari i / o el telèfon. A més, en cas d’exercici d’un dret per part de l’interessat, se sol·licitarà còpia de el document oficial d’identitat o bé l’ús de signatura digital. La negativa de l’interessat a facilitar aquestes dades podrà comportar el rebuig o retorn de la comunicació enviada per l’interessat i / o la no atenció ni resolució de la sol·licitud, suggeriment, queixa o una altra petició de l’interessat.

Addicionalment, es tractaran totes aquelles altres categories de dades que l’interessat faciliti durant la comunicació bé de forma voluntària, bé a sol·licitud de l’Responsable. En aquest segon cas, en el moment de sol·licitud de dades addicionals al Responsable informarà l’interessat de si són o no requisit indispensable per atendre i resoldre la seva petició i de quines són les possibles conseqüències de el fet de no subministrar-los.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades seran tractades amb la finalitat de donar un servei d’atenció a el públic i, especialment, atendre i donar resposta a qualsevol suggeriment, petició, queixa o una altra sol·licitud de qualsevol tipus que l’interessat formuli.

A més, en el cas que un interessat faci arribar el seu currículum o bé s’ofereixi per treballar amb el Responsable per qualsevol mitjà de comunicació, les seves dades seran tractades amb la finalitat d’estudiar la possible candidatura i realitzar, quan sigui procedent, el corresponent procés de selecció de personal o col·laborador.

La base legal que legitima el tractament amb aquestes finalitats és el propi consentiment de l’interessat, el qual li haurà estat sol·licitat bé en el corresponent formulari web de contacte, bé mitjançant el canal de comunicació que hagi estat inicialment utilitzat per l’interessat.

En cas d’emprar el formulari de contacte existent a la web, l’interessat haurà d’autoritzar necessàriament el tractament descrit mitjançant la marcació de la corresponent casella situada a peu de l’formulari.

En cas de trucada telefònica, a l’inici de la mateixa es realitzarà esment de la present política de privacitat i se li demanarà l’atorgament del seu consentiment. A aquests efectes l’anomenada podrà ser gravada.

En cas d’emprar qualsevol altre mitjà de comunicació a iniciativa de la persona interessada, el Responsable d’acusar recepció de la comunicació inicial remesa per l’interessat facilitant-li la informació d’aquesta Política de Privadesa i requerir l’atorgament exprés del seu consentiment per tractar les dades. En cas que l’interessat no comuniqui l’efectiu atorgament de consentiment, el Responsable procedirà a l’eliminació de la comunicació rebuda, no realitzant cap tractament de les dades personals incloses en aquesta.

En cas que l’interessat actuï per compte o en representació d’una tercera persona física o jurídica, la base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és l’existència d’l’interès legítim de l’Responsable a comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que hi hagi consentiment d’aquest tercer representat. A aquests efectes, l’interessat es compromet i obliga a tenir facultats de representació suficients, considerant-se que el consentiment manifestat per ell és en nom i representació de l’tercer a què representa.

Període de conservació de les dades:

Les dades dels interessats que ens hagin fet arribar una comunicació es conservaran durant el període de tres anys posterior a el temps estrictament necessari per atendre i donar resposta a la seva sol·licitud i sempre que l’interessat no sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets, o per aquell període superior que sigui legalment aplicable o bé sigui necessari per a l’exercici o defensa de drets o d’accions judicials per part de l’Responsable.

Els currículums o altres informacions facilitades amb l’objectiu de participar en un procés de selecció de treballadors o col·laboradors, seran conservades durant el període de dos anys sempre que l’interessat no sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades dels interessats que es comuniquin amb el Responsable podran ser cedits a un o més col·laboradors quan la seva intervenció sigui necessària per atendre i donar resposta a la sol·licitud formulada per l’interessat.

A aquests efectes, el consentiment a el tractament atorgat per l’interessat inclou necessàriament l’autorització de cessió als esmentats col·laboradors. No obstant això, el responsable informarà l’interessat de la identitat dels col·laboradors participants.

2.3. Destinataris de comunicacions comercials

El responsable obtindrà i tractarà les dades d’aquelles persones que autoritzin l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol altre mitjà.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar:

Les úniques dades sol·licitades per a subscriure a la  newsletter  o, en general, rebre comunicacions comercials, són el nom i els cognoms, i l’adreça de correu electrònic.

El subministrament d’aquestes dades és un requisit indispensable i la negativa d’l’interessat a subministrar implicarà la impossibilitat de remetre-li la  newsletter  i la resta de comunicacions comercials.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials relatives als serveis prestats pel Responsable, així com a tot tipus d’informació d’interès sobre dret públic i matèries relacionades.

Les comunicacions comercials es realitzaran únicament mitjançant correu electrònic.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és el propi consentiment de l’interessat, que se li sol·licitarà expressament. Per excepció i d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es podran enviar comunicacions comercials als clients de l’Responsable quan es refereixin a serveis prestats per aquesta similars als prèviament contractats pel client.

En cas d’emprar el formulari de subscripció a la  newsletter  existent al web, l’interessat haurà d’autoritzar necessàriament el tractament descrit mitjançant la marcació de la corresponent casella situada a peu de l’formulari.

En cas que li sigui sol·licitada l’autorització per un altre mitjà, la sol·licitud informarà de la present Política de Privadesa i la persona interessada podrà atorgar el seu consentiment per qualsevol mitjà que permeti a l’Responsable conservar constància.

En cas que l’interessat actuï per compte o en representació d’una tercera persona física o jurídica, la base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és l’existència d’l’interès legítim de l’Responsable a comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que hi hagi consentiment d’aquest tercer representat. A aquests efectes, l’interessat es compromet i obliga a tenir facultats de representació suficients, considerant-se que el consentiment manifestat per ell és en nom i representació de l’tercer a què representa.

Període de conservació de les dades:

Les dades dels interessats es conservaran mentre no manifestin la seva voluntat de no rebre més comunicacions comercials.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran comunicades a cap tercer.

2.4. Seguidors en xarxes socials

El Responsable participa en les xarxes socials Linkedin, Twitter, Facebook a través de les quals podrà contactar amb altres usuaris, bé a iniciativa d’aquests, bé a iniciativa pròpia, d’acord amb les normes d’ús i les polítiques de privacitat pròpies de cada plataforma .

S’informa als interessats que el responsable de l’tractament principal de les dades dels usuaris de xarxes socials són els titulars d’aquestes plataformes i que JAG Alcaide es converteix en responsable secundària pel fet de participar-hi, condició que, però , no li permet exercir tots els drets i les facultats corresponents a un responsable de l’tractament de manera habitual. A aquests efectes, es prega als interessats que consultin les polítiques de privacitat i condicions d’ús de les xarxes socials esmentades, a les quals poden accedir mitjançant els següents enllaços:

(a) Linkedin: Condicions d’úsPolítica de Privacitat.

(b) Twitter: Condicions d’ús i Política de Privacitat.

(c) Facebook: Condicions d’ús i Política de Privacitat.

El responsable captarà i, eventualment, tractarà dades d’aquelles persones que es converteixin en contactes o seguidors a les xarxes socials en què participa el Responsable, obtenint-mitjançant consulta de la informació existent en la corresponent plataforma.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar:

Les dades mínimes necessàries per contactar a les xarxes socials seran aquells determinats pels propietaris de les mateixes, habitualment el nom i la denominació d’usuari. El seu subministrament és un requisit indispensable per contactar amb la xarxa i la negativa de l’interessat de subministrar comportarà la impossibilitat d’esdevenir seguidor o contacte de l’perfil de l’Responsable a la xarxa social en qüestió.

La resta de dades susceptibles de ser tractades pel responsable seran els determinats pel propi interessat en la configuració dels paràmetres de privacitat del seu perfil a la xarxa en qüestió, així com els que voluntàriament comuniqui al Responsable de manera individual o faci públics total o parcialment a la xarxa.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades seran tractades amb la finalitat d’establir relacions professionals, que els interessats contactats es converteixin, si escau, en clients, proveïdors o col·laboradors, així com per informar dels serveis prestats pel Responsable i fer difusió de novetats o informacions d’interès relacionades amb la instalació i venda d’aparells de climatització, subministraments essencials d’aigua, gas i electricitat i reformes generals.

La base legal que legitima el tractament amb les finalitats indicades és el propi consentiment de l’interessat que aquest atorga a l’establir o admetre contacte a la xarxa en els termes i condicions de les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de la plataforma que es tracti.

Període de conservació de les dades:

Les dades de contacte mínims seran conservats fins que es doni de baixa la condició de seguidor o contacte bé per part de l’interessat, bé per part de l’Responsable, o període superior establert per la corresponent plataforma.

La resta de dades compartides a la xarxa seran conservades segons ho determini el titular de la plataforma en qüestió. A aquests efectes, s’informa als interessats que el Responsable només tracta les seves dades a través de les pròpies plataformes de cada xarxa social i no les incorpora de manera separada als seus propis sistemes d’informació. Per excepció, les dades d’identificació i contacte, així com les dades laborals o professionals, podran ser incorporats als propis sistemes d’informació i ser tractats independent de l’funcionament de la plataforma de què es tracti, sempre que així ho permetin les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social, i amb idèntica finalitat i base legal.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran objecte de cessió específica a cap tercer. No obstant això, seran públics per als altres usuaris de la xarxa social, i és, així mateix, susceptibles de difusió a persones no usuàries de la xarxa d’acord amb les funcionalitats de la mateixa i en els termes previstos en les condicions d’ús i la política de privacitat pròpia de la plataforma. Per aquest motiu, es recomana als interessats que configuren adequadament els paràmetres de privacitat dels seus perfils en xarxes socials i publiquin únicament aquelles dades personals que considerin aptes per a la seva difusió pública.

2.5. Clients

El Responsable tracta dades de les persones físiques i jurídiques que contracten algun dels seus serveis o adquireixen algun dels productes que comercialitza el Responsable convertint-se en els seus clients i, si escau, de les persones físiques que puguin representar. Així mateix, als efectes de la present política de privacitat, queden inclosos en la present categoria de clients aquelles persones que sol·licitin pressupost per a la contractació d’un servei o adquisició d’un producte comercialitzat pel Responsable. En determinades ocasions, el Responsable tracta dades de terceres persones físiques i jurídiques que, sense tenir la condició directa de client, són afectats i / o beneficiaris dels serveis o productes comercialitzats pel Responsable.

Forma d’obtenció de les dades:

Les dades són directament facilitades pel mateix interessat, en nom propi o en nom i representació de la tercera persona destinatària dels serveis o productes sobre els quals se sol·licita pressupost o són efectivament contractats i que ostenta realment la condició de client o de client indirecte . L’interessat pot utilitzar el mitjà de comunicació que consideri adient i que, habitualment, és l’ús dels formularis de contacte o sol·licitud de pressupost existents a la web, el seu enviament per correu electrònic o la seva transmissió verbal en reunions presencials, converses telefòniques i / o mitjançant l’ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar:

El responsable tractarà les següents dades de la persona interessada i / o la tercera persona a qui aquest representa: dades d’identificació i contacte, Adreça postal a la qual s’ha de prestar el servei o fer lliurament del producte, dades financeres i d’assegurances i altres dades específiques objecte de la prestació de serveis o subministrament de productes per part de l’Responsable o que siguin necessaris per a determinar adequadament les necessitats de l’ client (característiques de l’immoble, nombre d’ocupants, usos a què es destina, historial de consums de subministraments d’aigua, gas o electricitat, etc.). Amb caràcter general, les dades es faciliten prèvia sol·licitud de l’Responsable i el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis o venda de productes i / o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades comportarà la impossibilitat de prestar adequadament els serveis o subministrar el producte.

En el cas de sol·licitar dades complementàries que no fossin indispensables per a prestar els serveis o subministrar els productes, el Responsable d’indicar aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades són tractades per a les finalitats següents:

 • Gestió administrativa de la condició de client de l’interessat o de la tercera persona a qui aquest representa i adopció de mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis prestats pel Responsable per part de client i, si escau, adopció de mesures precontractuals que el client pogués sol·licitar. La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de serveis prestats pel Responsable o l’adopció de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa.
 • Prestació dels serveis contractats i / o subministrament dels productes adquirits: Execució de la relació contractual que es pot formalitzar com a resultat de l’acceptació d’un pressupost o d’una oferta de serveis formulada pel Responsable a un client. La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de serveis prestats o adquisició de productes comercialitzats pel Responsable.
 • Compliment d’obligacions legals del Responsable: Compliment per part de l’Responsable de les obligacions laborals, comptables, fiscals, de prevenció de el blanqueig de capitals o, en general, derivades de qualsevol norma legal aplicable, que es deriven de la relació contractual establerta per la prestació dels serveis contractats o el subministrament dels productes adquirits .. la base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència d’una obligació imposada a l’Responsable per la normativa que en cada moment sigui d’aplicació i, especialment, per la Llei general tributària, el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la Llei de prevenció de riscos laborals i la Llei de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l’terrorisme.

Quan l’interessat actuï en nom i representació de la tercera persona física o jurídica que tingui la condició de client, les seves dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb el client i permetre el compliment de les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors. La base legal que legitima el tractament de dades en aquests supòsits és l’existència d’l’interès legítim de l’Responsable a comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que hi hagi un contracte amb aquest tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals.

Període de conservació de les dades:

Les dades facilitades per qui sol·licités un pressupost seran conservades durant el període d’1 any, sense perjudici que en cas d’acceptació de la mateixa les dades siguin conservades segons el que preveuen els paràgrafs següents per als clients amb qui s’hagi formalitzat efectivament un contracte

Les dades d’identificació i contacte dels clients seran conservades durant el període de cinc anys posteriors a la finalització de la prestació de l’últim servei contractat pel client, excepte que l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa requereixin la seva supressió amb anterioritat .

En tot cas, les dades d’identificació i contacte i les dades financeres i d’assegurances seran conservades durant el període de sis anys a comptar des de l’última factura emesa pel Responsable.

Les dades determinats per la Llei de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de l’terrorisme seran conservades durant el període de deu anys posteriors a la finalització de la prestació de l’últim servei contractat o subministrament de producte adquirit pel client.

Sense perjudici del que disposen els dos paràgrafs següents, les dades de clients indirectes seran conservades durant el termini estrictament indispensable per prestar el servei o subministrar el producte per part de l’Responsable.

La totalitat de les dades tractades, incloses les dades específics objecte de la prestació dels serveis o subministrament de productes per part de l’Responsable, seran conservades durant el període posterior a la finalització de la prestació de servei o subministrament de productes en què el client o tercers puguin reclamar qualsevol tipus de responsabilitat de l’Responsable o hi hagi la possibilitat de ser objecte de sanció administrativa.

Tots els terminis indicats anteriorment podran ser ampliats per existir l’obligació de conservació per un termini superior per imperatiu legal, així com per permetre l’exercici o defensa de drets i / o accions judicials per part de l’Responsable.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades d’identificació i financers poden ser comunicades a entitats bancàries o gestores de plataformes de pagament, així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

Tots o part de les dades seran cedides a Administracions públiques quan hi hagi obligació legal de comunicació.

Tots o part de les dades, incloses les dades específiques objecte de la prestació de serveis per part de l’Responsable, podran ser cedits a terceres persones físiques o jurídiques a qui afectin els serveis prestats (per ser part signant d’un contracte amb el client, ser part contrària en una reclamació judicial o extrajudicial, etc.), així com a tots aquells tercers la intervenció es requereixi per a l’adequada prestació dels serveis, com empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics, notaris, procuradors, advocats , etc.

Tots o part de les dades, incloses les dades específiques objecte de la prestació de serveis o subministrament de productes per part de la Responsable, podran ser cedits a terceres persones físiques o jurídiques la intervenció es requereixi per a l’adequada prestació dels serveis o lliurament de els productes, com industrials externs que hagin de participar en els treballs, empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics o privats competents.

2.6. Proveïdors

El Responsable tracta dades de les persones físiques i jurídiques que li presten serveis o li subministren béns convertint-se en els seus proveïdors i, si escau, de les persones físiques que puguin representa’ls Rasi com, eventualment, dels seus treballadors.

Les dades són directament facilitades pel mateix interessat, en nom propi o en nom i representació de la tercera persona que ostenta realment la condició de proveïdor. L’interessat pot utilitzar el mitjà de comunicació que consideri adequat i que, habitualment, és la seva difusió pública a la seva pàgina web o en qualsevol altre instrument de difusió emprat pel proveïdor, el seu enviament per correu electrònic o la seva transmissió verbal en reunions presencials, converses telefòniques i / o mitjançant l’ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar:

El responsable tractarà les següents dades de la persona interessada i / o de la tercera persona a qui aquest representa: dades d’identificació i contacte, dades laborals o professionals i dades financeres i d’assegurances.

En cas de ser indispensable per a l’execució de l’corresponent contracte, el Responsable tractarà les dades d’identificació, contacte, laborals i qualssevol altres que determini imperativament la normativa de caràcter laboral, dels treballadors assignats a l’execució de l’contracte.

Amb caràcter general, les dades es faciliten a iniciativa de l’propi proveïdor o bé prèvia sol·licitud de l’Responsable, i el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis o subministrament de béns per part de l’proveïdor i / o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades comportarà la impossibilitat de contractar el proveïdor o, si ja estigués formalitzat el contracte, serà motiu de resolució de la mateixa per causa imputable a l’proveïdor.

En el cas de sol·licitar dades complementàries que no fossin indispensables per contractar el proveïdor, el Responsable d’indicar aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades són tractades per a les finalitats següents:

 • Gestió administrativa de la condició de proveïdor de l’interessat o de la tercera persona a qui aquest representa i adopció de mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis o l’adquisició dels béns oferts pel proveïdor i, si cas, adopció de mesures precontractuals que el proveïdor pogués sol·licitar.
  La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de l’proveïdor o bé l’adopció de mesures precontractuals sol·licitades per aquest.
 • Recepció dels serveis o adquisició dels béns contractats a l’proveïdor: Execució de la relació contractual que es pot formalitzar com a resultat de l’acceptació d’una proposta de col·laboració, un pressupost o d’una oferta de serveis o béns formulada pel proveïdor.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de l’proveedor

 • Compliment d’obligacions legals de l’Responsable: Compliment per part de l’Responsable de les obligacions laborals, comptables i fiscals o, en general, derivades de qualsevol norma legal aplicable, que es deriven de la relació contractual establerta amb el proveïdor.
  La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència d’una obligació imposada a l’Responsable per la normativa que en cada moment sigui d’aplicació i, especialment, per la Llei general tributària, el Text refós de la Llei General de la Seguretat social i la Llei de prevenció de riscos laborals.
  Quan l’interessat actuï en nom i representació de la tercera persona física o jurídica que tingui la condició de proveïdor, les seves dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb el proveïdor i permetre el compliment de les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors. La base legal que legitima el tractament de dades en aquests supòsits és l’existència d’l’interès legítim de l’Responsable a comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que hi hagi un contracte amb aquest tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals .

Període de conservació de les dades:

Les dades d’identificació i contacte i les dades laborals o professionals seran conservats mentre el Responsable pugui tenir interès a contractar els serveis o adquirir els béns oferts pel proveïdor, llevat que l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa requereixin la seva supressió amb anterioritat o bé comuniquin la finalització de la seva activitat professional o comercial.

En tot cas, les dades d’identificació i contacte i les dades financeres i d’assegurances seran conservades durant el període de sis anys a comptar des de l’última factura emesa pel proveïdor.

Les dades dels treballadors de l’proveïdor assignats a l’execució d’un contracte seran conservats pel termini que determini en cada moment la normativa laboral, de seguretat social o de prevenció de riscos laborals que fora d’aplicació.

La totalitat de les dades tractades seran conservades durant el període posterior a la finalització de la prestació de servei o el subministrament dels béns per part de l’proveïdor en el qual el Responsable o tercers puguin reclamar qualsevol tipus de responsabilitat, tant a el proveïdor com a la mateixa Responsable, o hi hagi la possibilitat que el Responsable sigui objecte de sanció administrativa.

Tots els terminis indicats anteriorment podran ser ampliats per existir l’obligació de conservació per un termini superior per imperatiu legal, així com per permetre l’exercici o defensa de drets i / o accions judicials per part de l’Responsable.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades d’identificació i financers poden ser comunicades a entitats bancàries o gestores de plataformes de pagament, així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

Tots o part de les dades seran cedides a Administracions públiques quan hi hagi obligació legal de comunicació.

Tots o part de les dades podran ser cedides a terceres persones físiques o jurídiques a qui afectin els serveis prestats o els béns subministrats per part de l’proveïdor, així com a tots aquells tercers la intervenció es requereixi per a l’adequada prestació dels serveis, com empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics, notaris, procuradors, advocats, etc.

Tots o part de les dades podran ser cedides a col·laboradors de l’Responsable quan aquests els requereixin per prestar els serveis objecte de col·laboració i no intervinguin en condició de simple Encarregat de el tractament, sinó que tractin les dades cedides en condició de Responsable o Corresponsable.

2.7. Contactes professionals

El Responsable tracta dades de persones físiques o jurídiques que mantenen contacte amb el Responsable per tenir un interès, aquelles o aquesta, en l’activitat de l’altra part amb finalitat merament professional.

Les dades són directament facilitades pel mateix interessat, que pot utilitzar el mitjà de comunicació que consideri adequat i que, habitualment, és la seva difusió pública a la seva pàgina web o en qualsevol altre eina de difusió que pugui emprar, el seu enviament per correu electrònic o la seva transmissió verbal en reunions presencials, converses telefòniques i / o mitjançant l’ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractats i obligatorietat o no de subministrar:

El Responsable tracta les dades d’identificació i contacte i laborals o professionals de l’interessat, que els facilita de manera voluntària.

Finalitat de l’tractament i base legal que el legitima:

Les dades són tractades amb la finalitat de mantenir relacions professionals amb l’interessat i la base legal que legitima aquest tractament és el consentiment de la persona interessada atorgat en el moment de l’subministrament de les seves dades.

Període de conservació de les dades:

Les dades seran conservades durant el període de deu anys a comptar de la seva recollida o, en cas de ser posterior, des de l’última manifestació d’interès en el manteniment de l’contacte professional per part de la persona interessada.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran comunicades a terceres persones.