Manteniment de SAT calderes Barcelona

Un dels principals àmbits d’actuació de JAG ALCAIDE és de la Post-venta. Aquest àmbit es canalitza a travès del nostre SAT calderes Barcelona.

Aquest àmbit pretén garantir als nostres clients un servei de suport tècnic capaç de donar cobertura a qualsevol problema que pugui sorgir amb la caldera, realitzar el manteniment anual d’aquesta o assessorar al client en tots els àmbits que necessiti.

Caldera Alcaide

Servei manteniment calderes J.A.G. Alcaide

Per tal de dur a terme aquest servei, contem amb una xarxa de professionals presents en tot el territori comtal, organitzat i format contínuament  per tal d’oferir el millor manteniment de calderes a la ciutat de Barcelona.

Qualsevol requisit i per a qualsevol dels tipus de calderes a gas, escalfadors d’aigua calenta sanitària, termos elèctrics, sistemes d’energia solar tèrmica, calefaccions per sol radiant, per a operacions ordinàries i extraordinàries, el manteniment de calderes és un dels pilars en que es fonamenta aquesta empresa.

 .

Per quina raó hem de realitzar revisions de manteniment a les calderes?

El control del bon estat de l’equip i el fet de realitzar revisions de manteniment periòdiques, a més de garantir la seguretat de l’entorn de la llar, aconsegueixen promoure l’estalvi d’energia i reduir les emissions de gasos nocius, molt perjudicials per a l’atmosfera.

En cas que es produeixi algun accident, la responsabilitat recau en el propietari o l’ocupant de la casa on està instal·lada la caldera, o en l’administrador de l’edifici pels sistemes centralitzats. Son aquestes persones les encarregades de tenir els certificats de manteniment obligatori al dia, i els que han d’assegurar-se que es passen les revisions obligatòries de gas cada cinc anys, i als que, en definitiva, es responsabilitzarà en cas que es produeixi un accident i els documents mencionats anteriorment no estiguin al dia.

contadores calderasJ.A.G. ALCAIDE S.L., com a empresa instal·ladora i mantenidora, que té en poder tots els carnets necessaris per portar a terme les seves actuacions, dona als seus clients el servei de manteniment de calderes, i es compromet a realitzar-lo per personal completament qualificat, expert i preparat, coneixedor de tota la gama de calderes amb l’objectiu de realitzar un treball eficaç i donar un servei excel·lent a cada client.

El manteniment de la caldera és una acció fonamental que tots els usuaris d’aquest tipus d’equips hem de realitzar de manera periòdica.

Realitzar el manteniment preventiu de la caldera un cop a l’any és el que sempre es recomana, ja que a més de garantir la seguretat de les persones, permet augmentar la vida de la caldera, millorar la seva eficiència i evitar o endarrerir les possibles averies.

En definitiva, per tal d’aconseguir gaudir al màxim i obtenir un rendiment òptim de la seva instal·lació de gas, en primer lloc és necessari realitzar una perfecte instal·lació inicial, pel que és bàsic comptar amb treballadors qualificats i amb anys d’experiència a les seves esquenes, però no  menys important és el bon us de la caldera i mantenir el seu bon estat juntament amb el de tota la instal·lació, ja que d’aquesta forma aconseguirem un elevat grau de confort i també que la màquina treballi al màxim de les seves possibilitats.

 .

Qué inclou el servei de mantenimient de calderes?

En primer lloc, el servei de manteniment periòdic de calderes inclourà la neteja exhaustiva de l’interior de la caldera, incloent el desmuntatge de les peces que el tècnic consideri necessàries, sent aquestes per norma general, la rampa de cremadors, el termopar, la sonda de ionització i altres peces que, pel seu estat, puguin necessitar d’un manteniment.

Aquesta operació és aconsellable realitzar-la anualment.

jag alcaide logoEncara que lo ideal és fer-ho en la temporada en que la calefacció es troba apagada, si es té contracte de manteniment amb una empresa com J.A.G. Alcaide, S.L., serà la empresa la que es preocupi de donar el servei en el moment oportú, permetent al client mantenir-se totalment despreocupat al respecte. En el cas de J.A.G. Alcaide, també donem al client, si ho sol·licita, la opció d’escollir quina és la data en la qual vol que es realitzi el manteniment anual del seu aparell a gas.

En el cas que es detectes alguna anomalia en alguna peça de la caldera, en contracte de manteniment inclouria tant la mà d’obra com el desplaçament necessaris per a realitzar la substitució, de forma que el client s’hauria de fer càrrec només del preu dels recanvis.

En aquest cas, el procediment a seguir serà el següent: Abans de realitzar cap actuació s’informarà al client del preu del recanvi i s’esperarà a que aquest doni el seu vist i plau al pressupost. Un cop es tingui el OK, es procedirà a sol·licitar el recanvi i a realitzar la seva substitució en la major brevetat possible.

Una altra de les actuacions que es realitza en la revisió de manteniment anual de l’aparell de gas consisteix en realitzar una prova de combustió amb aparell TESTO calibrat, obtenint d’aquesta forma els valors exactes de la caldera en quant a combustió, a monòxid en ambient, al seu rendiment… Aquesta inspecció es realitza obligatòriament en cada revisió i al finalitzar aquesta es proporciona a l’usuari el tiquet de combustió conforme el funcionament de la màquina és el correcte, i tots els valors es troben per sota dels límits considerats per industria.

Aquesta revisió la realitzen les empreses que, com J.A.G. Alcaide, tenen les acreditacions necessàries, tenen la autorització del ministeri d’Industria i tenen els certificats de calibratge de tots els aparells utilitzats.

Depenent del lloc on estigui instal·lada la caldera, i la capacitat calorífica de l’equip, la inspecció caldrà realitzar-se de forma obligatòria tots els anys, cada o cada quatre anys en calderes de tipus domèstic.

 .

Qui pot realitzar les revisions de manteniment de calderes?

El manteniment i les revisions anuals les poden portar a terme els professionals inscrits en la cambra de comerç i que posseeixen els certificats i carnets requerits.

Aquesta normativa és una garantia pels ciutadans.

Quan acabi, el professional qualificat ha de firmar un informe de control tècnic, els resultats del qual s’han de conservar a, costat de les instal·lacions del propietari. També es facilitarà a l’usuari al final de la revisió el certificat de manteniment obligatori segons RITE RD 238/2013.

D’altra banda, tota la instal·lació de gas ha de passar una revisió obligatòria cada cinc anys, i aquesta la portarà a terme sempre la empresa distribuïdora de gas (En cas de Catalunya, Gas natural Distribució), sense poder realitzar-la cap altra empresa instal·ladora o mantenidora.

 .

Documentació identificativa de la caldera

És tota la documentació que l’usuari hauria de guardar en referència a la caldera.

Entre aquesta documentació es troba la factura de la caldera per tal de poder demostrar la data d’instal·lació, el document de posta en marxa amb totes les dades de la caldera, el contracte de manteniment signat amb una empresa mantenidora, els certificats de manteniment conforme la caldera ha passat les revisions que li toquen i els tiquets de combustió que demostren el bon estat de la caldera.

També s’hauria de tenir a la caldera una enganxina on s’especifiqui les revisions que ha passat la caldera.

 .

Reparació de calderes a Barcelona

Moltes de les grans marques de calderes ofereixen als seus distribuïdors els diferents recanvis originals de les diverses peces que conté la caldera per tal que puguin ser utilitzats en substitucions, en cas de ruptura o en circumstancies de mal funcionament de la caldera. A més de disposar de recanvis originals, els nostres professionals també disposen de formació específica en les diverses marques i models de calderes, per tal de poder oferir el millor servei possible al client. El nostre radi d’acció compren, en general, tota la zona de Barcelona, desplaçant-nos també quan sigui necessari als seus voltants, i a més ho fem mantenint el mateix preu, sense cobrar desplaçament de més-

J.A.G. ALCAIDE, S.L. és una empresa amb un gran recorregut i experiència en el sector gràcies al bon fer i al compromís amb el client de totes les persones que la representen.

Basant-nos en un dels principis que regeixen la nostra filosofia d’empresa, la orientació al client, el nostre objectiu és sempre que totes les necessitats que cada client tingui siguin resoltes: des de la informació i assessorament previs, fins la reparació, passant per la instal·lació, certificació i manteniment de qualsevol equip.

ciudad de barcelona

 .

Com actuen els operaris de reparació de calderes en Barcelona?

Amb tal d’oferir un servei complert d’assistència de calderes garantim el coneixement de les especificacions tècniques de totes les marques de calderes, així com el coneixement sobre el funcionament de cada model d’aquestes marques i una experiència que ens permet tenir una taxa d’errors baixíssima quan es tracta de diagnosticar què és el que falla en un aparell.

Aquestes característiques son les que ens permeten oferir un servei de reparació de calderes a Barcelona amb totes les garanties d’èxit.

Quan la empresa rep una sol·licitud d’assistència tècnica, es realitza el següent procediment:

Es pregunta el model exacte de l’aparell i la seva antiguitat.

  1. Es sol·liciten els detalls sobre la fallada o anomalia que dona la caldera.
  2. Es comprova si l’aparell en qüestió està cobert pel contracte de manteniment anual i/o si l’empresa ja ha realitzat altres reparacions a aquell aparell.
  3. S’informa al client del servei que s’oferirà, garantint la utilització de recanvis originals i personal qualificat.
  4. Es fixa una cita immediata en el domicili del client.
  5. Es passa l’avís al tècnic amb tots els detalls aportats pel client. Tots els tècnics disposen de manual i codis d’averies de cada model de caldera, a més de la seva experiència.
  6. El tècnic revisa i comprova els motius de la fallada de l’equip, fa un diagnòstic tècnic i confecciona un pressupost que es presenta al client.
  7. Si el pressupost és acceptat, es comença la reparació de la caldera, i un cop acabada, es verifica el funcionament de la caldera fins a assegurar-se que aquesta funciona en perfectes condicions.
  8. Es presenta la factura, servint aquesta com a garantia, i es proporciona al client un tiquet amb màquina TESTO calibrada conforme el funcionament de la seva caldera és el correcte.

 

Consells per a evitar les avaries en les calderes

Com qualsevol màquina o electrodomèstic, les calderes es deterioren i avarien per la seva utilització i funcionament, però també per una utilització inadequada, per això utilitzar aquests equips correctament a més d’evitar averies, proporcionarà un estalvi important d’energia, unes emissions contaminants menors i un major grau de confort. Alguns consells útils per tal d’estalviar energia per la calefacció i aigua calenta son els següents:

 1. Mantenir la temperatura justa, cada grau de temperatura menys estalvia fins a un 6% en costos de calefacció. La temperatura ambient del dia és perfecte al voltant dels 20Cº i a la nit, lo millor és apagar la caldera o mantenir la temperatura als 16Cº.
 2. Les superfícies dels radiadors és important que no estiguin cobertes per mobles o teles, com les cortines o roba per assecar. El radiador irradia el calor a l’ambient i aquesta irradiació es veurà impedida si el tapem.
 3. L’aïllament dels tubs de la calefacció i de l’aigua calenta pot ser una bona mesura per tal d’evitar la pèrdua de calor.
 4. Assegurar l’hermetisme de portes i finestres, evitant les pèrdues de calor per reixes o altres forats. Tancar les persianes per la nit i pels matins ventilar durant 10 minuts és suficient.

Aquestes mesures aconseguiran un estalvi directe d’energia i per tant això es traduirà en un estalvi econòmic en la factura del gas, i a més a més també reduiran el funcionament  en temps excessiu de la caldera, raó per la qual les averies podran trigar més a aparèixer. També és molt important realitzar el manteniment de l’equip un cop a l’any. Per això els experts professionals de J.A.G. ALCAIDE, S.L. es presentaran al teu domicili per tal de realitzar la neteja apropiada de les diverses peces de la caldera, i s’asseguraran que tots els components es trobin en perfectes condicions. Aquesta visita la programarà l’empresa si es té firmat un contracte de manteniment, i d’aquesta forma el client es podrà sentir tranquil i despreocupat.

 .

La importància de l’elecció de la caldera adequada

En el moment d’anar a instal·lar una caldera domèstica en el domicili d’un client és necessari conèixer les diferències entre uns models i altres per a garantir la bona elecció. No totes les calderes son apropiades per un mateix lloc.

 1. En primer lloc hem de valorar el lloc concret on quedarà instal·lada la caldera, no és el mateix que sigui a l’exterior que en una zona encoberta, per això hi ha models estudiats i pensats per a cada situació.
 2. La potencia en kW és una dada fonamental i ha de ser acord a les dimensions i característiques de la vivenda on anirà instal·lada.
 3. La elecció del combustible més apropiar és una altra dada elemental, doncs òbviament la caldera ha de ser utilitzada amb el combustible per al qual ha estat dissenyada.
 4. La correcte col·locació i instal·lació pels professionals qualificats és molt important pel bon funcionament de la caldera i d’aquesta forma endarrerir l’aparició d’averies. Si és una caldera de paret, la paret on es pengi ha de ser llisa i sense protuberàncies, ha de col·locar-se un suport fort i estable i mai col·locar-la sobre sòcols o sobre el terra.
 5. La col·locació d’un termòstat en un punt de la vivenda sense corrents ni canvis bruscos de temperatura, és un factor primordial pel dia a dia, d’aquesta forma aconseguirem una temperatura ambient estable i agradable sense preocupar-nos personalment. Existeixen termòstats molt sofisticats que tenen opcions que poden fer-nos la vida més confortable.

En resum, les reparacions de calderes seran mínimes i molt espaiades si es realitza el manteniment adequat i es segueixen els consells donats per tal de garantir un bon us. I J.A.G. ALCAIDE, S.L. està sempre a la disposició dels seus clients.

Ofertes calderes de condensació

Per a més informació, estem sempre disponibles al telèfon 93 218 58 47.

Spanish

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.